La nostra intenció és prestar un servei integral als nostres clients i, per tant, atendre’ls i tractar de resoldre qualsevol problema o conflicte que puguin plantejar-nos de forma eficaç, coherent i ètica.
L’exercici de la professió ens ha portat a especialitzar-nos en diversos camps de Dret Privat, entre quines matèries s’inclouen els següents assumptes:

DRET DE FAMÍLIA (Separacions / divorcis, convenis, tutel·la, adopcions)
DRET HEREDITARI
DRET D’ARRENDAMENTS
OBLIGACIONS I CONTRACTES
COMUNITAT DE PROPIETARIS – PROPIETAT HORITZONTAL
RECLAMACIONS DE QUANTITATS (Factures impagades, danys)
DRET BANCARI BANCARI (Negociació bancària, hipoteques, reestructuració i dació en pagament, clàusules abusives, participacions preferents, accions Bankia)
DRET PENAL (Alcoholèmies, menors, juicidis de faltes, violència domèstica agressor i víctima, robatoris i furts)
DRET ECONÒMIC I D’EMPRESA
DRET ECONÒMIC I D’EMPRESA
DRET CIRCULACIÓ (Accidents / danys)
DRET LABORAL (Reclamació de salaris / acomiadaments / convenis d’empresa)
PROCEDIMENTS D’INCAPACITAT
ASSESSORAMENT A SOCIETATS MERCANTILS I ALTRES ENTITATS (Impugnació d’acords socials, celebració de juntes generals)
RECLAMACIONS CONTRA ADMINISTRADORS DE SOCIETATS MERCANTILS
PROCEDIMENTS CONCURSALS